प्राणी रोग उत्पादक आणि पुरवठादार - चीन प्राणी रोग कारखाना