प्रजाती ओळख उत्पादक आणि पुरवठादार - चीन प्रजाती ओळख कारखाना